THUỐC BVTV

THẦN SÂU 350SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfenapyr.................35%

- Wetting agent.................1%

- Dispersing agent............1%

- Xanthangum................0.1%

 

QUY CÁCH: 220ml

 

GLOSBE 400EC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:

- Phoxim..................40%

- Wetting agent........2%

- Dispersing agent...2%

 

QUY CÁCH: 480ml

FURORE 10WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị cỏ lá rộng

 

THÀNH PHẦN:

- Bensulfuron Methyl......10%

 

QUY CÁCH: 10gr, 100gr

ADEPIX

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

.

THÀNH PHẦN:

- Cu.....................12%

- Koolin...............100g/kg

- White carbon....50g/kg

 

QUY CÁCH: 100gr

KADATIL 300WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN: Bismerthiazol...300g/kg

 

QUY CÁCH: 50GR

BACTERIUM

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN

- Zn............15.000 ppm%

 

QUY CÁCH: 500ml

DUBAITHIN 400EC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt muỗi trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN

- Permethrin......40%

- Phụ gia...........60%

 

QUY CÁCH: 500mL

PROPATOX 360EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Propanil..............................360g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ.....1 lít

 

QUY CÁCH: 450ml và 1 lít

TOKYO-NHẬT 220WP THÁN THƯ ỚT

Công dụng: Là sự kết hợp 2 hoạt chất Bismerthiazol và Oxytetracyline HCL nên thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp mạnh.

 

Thành phần: 
+ Bismerthiazol  200g/kg

+ Oxytetracyline hydrochloride 20g/kg

+ Phụ gia đặc biệt 780g/kg

KASUGAMYCIN 2SL

 

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN:

 + Kasugamycin 2%

 + Phụ gia vừa đủ 1 lít 

QUY CÁCH: 480ML

TOKYO NHẬT 220WP

 

CÔNG DỤNG: Thuốc đặc trị vi khuẩn

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 40gr, 80gr

 

 

TOKYO NHẬT 220WP - CÂY ĂN TRÁI

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 100gr, 320gr