THUỐC BVTV

BOMBAY ẤN ĐỘ 13BR

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ ốc bươu vàng - dạng bã mồi

 

THÀNH PHẦN:

- Metaldehyde...13% w/w

- Phụ gia  vừa đủ  

 

QUY CÁCH: 1kg

 

BAYER MUNICH ĐỨC 800WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị ốc bươu vàng - dạng phun

 

THÀNH PHẦN:

- Niclosamide olamine.....780g/kg

- Abamectin.....................20g/kg

- Phụ gia..........................200g/kg

 

QUY CÁCH: 70gr

LONDON ANH QUỐC 670FS

CÔNG DỤNG: Thuốc xử lý giống

 

THÀNH PHẦN:

- Imidaccloprid ... 370g/kg

- Metconazole ... 300g/kg

 

QUY CÁCH: 10ml

 

DUBAINAPYR 250SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm muỗi trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:             

+  Chlorfenapyr......25%(w/v)

+  Chất phụ gia......75% (w/v)

 

QUY CÁCH: Chai 250ml và gói 30ml

BISMER 700WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh lem lép hạt

 

THÀNH PHẦN 

- Propiconazole..........30g/kg

- Tebuconazale.........500g/kg

- Trifloxystrobin........250g/kg

- Phụ gia..................220g/kg 

 

QUY CÁCH: 12gr

NOFACOL 70WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN:

- Propineb................70%

- Phụ gia vừa đủ......100%

 

QUY CÁCH: 100gr, 300gr, 500gr, 1kg

AZO KING

CÔNG DỤNG: Đặc trị lem lép hạt

 

THÀNH PHẦN:

-  Azoxystrobin.....................200g/l 

-  Hexaconazole...................40g/l

-  Tricyclazale.......................220g/l

-  Phụ giá đặc biệt vừa đủ...1 lít

 

QUY CÁCH: 300ml

 

GTOP 400EC

CÔNG DỤNG: Đặc trị đạo ôn

 

THÀNH PHẦN:

- Propiconazole ..................200g/l

- Tebuconazale ...................200g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ....1 lít

 

QUY CÁCH: 250ml

ZIMIZIN 800WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ bắp, cỏ hòa bản, cỏ lá rộng, lúa cơi, lúa rày

 

THÀNH PHẦN:              

- Atrazine...................800g/kg

- Phụ gia đặc biệt......200g/kg

 

QUY CÁCH: 500gr

NEWYORKFIT USA 370EC

CÔNG DỤNG: Thuốc diệt mầm

 

THÀNH PHẦN:   

-   Butachor..................90g/l

-   Pretilachlor........... 280g/l

-   Fenclorim..............100g/l

 

QUY CÁCH: 500ml

 

NPG6 666WP

CÔNG DỤNG:

Đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông

 

THÀNH PHẦN:

- Isoprothiolane....266g/kg

- Tricyclazole........400g/kg

 

QUY CÁCH: 30GR, 40GR, 100GR