THUỐC TRỪ BỆNH

TOKYO NHẬT 220WP - CÂY ĂN TRÁI

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 100gr, 320gr

RINHMYN 680WP

Công dụng:

+ Sản phẩm là thuốc trừ nấm bệnh cây trồng với cơ chế tiếp xúc, lưu dẫn, phòng trừ nấm bệnh hiệu quả, bảo vệ cây trồng.

+ Sản phẩm đã được đăng kí trừ bệnh hại như: Vàng lá/Lúa; Sương mai/Khoai tây; Rỉ sắt/Cà phê; Thán thư/Hồ tiêu.

 

Thành phần: 

+ Metalaxyl 40 g/kg

+ Mancozeb 640 g/kg

+ Additives 320 g/kg

QUI CÁCH: 100gr

PHAP VIN GOLD 5SC

CÔNG DỤNG: Đặc trị khô vằn

 

THÀNH PHẦN:

- Hexaconazole............50g/l

- Special additives......950g/l

 

QUY CÁCH: 1 LÍT

ÁO GIÁP KẼM

CÔNG DỤNG

- Phân bón lá cao cấp AD01

 

THÀNH PHẦN:

- Zn.................15.000 ppm
- Phụ gia vừ đủ

 

QUY CÁCH: 500ml

BISMER 700WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh lem lép hạt

 

THÀNH PHẦN 

- Propiconazole..........30g/kg

- Tebuconazale.........500g/kg

- Trifloxystrobin........250g/kg

- Phụ gia..................220g/kg 

 

QUY CÁCH: 12gr

NOFACOL 70WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN:

- Propineb................70%

- Phụ gia vừa đủ......100%

 

QUY CÁCH: 100gr, 300gr, 500gr, 1kg

AZO KING

CÔNG DỤNG: Đặc trị lem lép hạt

 

THÀNH PHẦN:

-  Azoxystrobin.....................200g/l 

-  Hexaconazole...................40g/l

-  Tricyclazale.......................220g/l

-  Phụ giá đặc biệt vừa đủ...1 lít

 

QUY CÁCH: 300ml

 

GTOP 400EC

CÔNG DỤNG: Đặc trị đạo ôn

 

THÀNH PHẦN:

- Propiconazole ..................200g/l

- Tebuconazale ...................200g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ....1 lít

 

QUY CÁCH: 250ml

NPG6 666WP

CÔNG DỤNG:

Đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông

 

THÀNH PHẦN:

- Isoprothiolane....266g/kg

- Tricyclazole........400g/kg

 

QUY CÁCH: 30GR, 40GR, 100GR