THUỐC TRỪ BỆNH

MIDAS 30 OD

CÔNG DỤNG: Đặc trị nấm bệnh

 

THÀNH PHẦN:

- Prothioconazol:.....................30%w/w

- Phụ gia đặc biệt:...................70%w/w

 

QUI CÁCH: Chai 200ml

AD CARP 2SL

CÔNG DỤNG: Đặc trị đạo ôn, vi khuẩn

 

THÀNH PHẦN: 

- Kasugamycin:...........2%

- Emulsion:..................5%

- Phụ gia vừa đủ

 

QUI CÁCH: 35 ML

KIẾN VÀNG

CÔNG DỤNG: Đặc trị nấm bệnh

 

THÀNH PHẦN:

Fenoxanil 200 g/l

Hexaconazole 50 g/l

Phụ gia vừa đủ

 

QUI CÁCH: 250ml

VUA NẤM BỆNH

CÔNG DỤNG: đặc trị nấm bệnh

THÀNH PHẦN:

Pyraclostrobin 10 % w / w

Thifluzamide 10 % w / w

Wetting agent 1 % w / w

Dispersing agent 1 % w / w

Xanthangum 0.1 % w / w

Phụ gia vừa đủ 100 % w / w

 

QUI CÁCH: 250ML

GTOP GOLD 400EC

CÔNG DỤNG: Đặc trị đạo ôn

 

THÀNH PHẦN:

- Propiconazole ..................200g/l

- Tebuconazale ...................200g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ....1 lít

 

QUY CÁCH: 250ml

TOKYO NHẬT GOLD 220WP

CÔNG DỤNG: Thuốc đặc trị vi khuẩn

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 80gr

ADEPIX

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

.

THÀNH PHẦN:

- Cu.....................12%

- Koolin...............100g/kg

- White carbon....50g/kg

 

QUY CÁCH: 100gr

KADATIL 300WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN: Bismerthiazol...300g/kg

 

QUY CÁCH: 50GR

BACTERIUM

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN

- Zn............15.000 ppm%

 

QUY CÁCH: 500ml

TOKYO-NHẬT 220WP THÁN THƯ ỚT

Công dụng: Là sự kết hợp 2 hoạt chất Bismerthiazol và Oxytetracyline HCL nên thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp mạnh.

 

Thành phần: 
+ Bismerthiazol  200g/kg

+ Oxytetracyline hydrochloride 20g/kg

+ Phụ gia đặc biệt 780g/kg

KASUGAMYCIN 2SL

 

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN:

 + Kasugamycin 2%

 + Phụ gia vừa đủ 1 lít 

QUY CÁCH: 480ML

TOKYO NHẬT 220WP

 

CÔNG DỤNG: Thuốc đặc trị vi khuẩn

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 40gr, 80gr