THUỐC TRỪ BỆNH

KIẾN VÀNG

CÔNG DỤNG: Đặc trị nấm bệnh

 

THÀNH PHẦN:

Fenoxanil 200 g/l

Hexaconazole 50 g/l

Phụ gia vừa đủ

 

QUI CÁCH: 250ml

VUA NẤM BỆNH

CÔNG DỤNG: đặc trị nấm bệnh

THÀNH PHẦN:

Pyraclostrobin 10 % w / w

Thifluzamide 10 % w / w

Wetting agent 1 % w / w

Dispersing agent 1 % w / w

Xanthangum 0.1 % w / w

Phụ gia vừa đủ 100 % w / w

 

QUI CÁCH: 250ML

GTOP GOLD 400EC

CÔNG DỤNG: Đặc trị đạo ôn

 

THÀNH PHẦN:

- Propiconazole ..................200g/l

- Tebuconazale ...................200g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ....1 lít

 

QUY CÁCH: 250ml

TOKYO NHẬT GOLD 220WP

CÔNG DỤNG: Thuốc đặc trị vi khuẩn

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 80gr

ADEPIX

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

.

THÀNH PHẦN:

- Cu.....................12%

- Koolin...............100g/kg

- White carbon....50g/kg

 

QUY CÁCH: 100gr

KADATIL 300WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN: Bismerthiazol...300g/kg

 

QUY CÁCH: 50GR

BACTERIUM

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN

- Zn............15.000 ppm%

 

QUY CÁCH: 500ml

TOKYO-NHẬT 220WP THÁN THƯ ỚT

Công dụng: Là sự kết hợp 2 hoạt chất Bismerthiazol và Oxytetracyline HCL nên thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp mạnh.

 

Thành phần: 
+ Bismerthiazol  200g/kg

+ Oxytetracyline hydrochloride 20g/kg

+ Phụ gia đặc biệt 780g/kg

KASUGAMYCIN 2SL

 

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN:

 + Kasugamycin 2%

 + Phụ gia vừa đủ 1 lít 

QUY CÁCH: 480ML

TOKYO NHẬT 220WP

 

CÔNG DỤNG: Thuốc đặc trị vi khuẩn

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 40gr, 80gr

 

 

TOKYO NHẬT 220WP - CÂY ĂN TRÁI

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 100gr, 320gr

RINHMYN 680WP

Công dụng:

+ Sản phẩm là thuốc trừ nấm bệnh cây trồng với cơ chế tiếp xúc, lưu dẫn, phòng trừ nấm bệnh hiệu quả, bảo vệ cây trồng.

+ Sản phẩm đã được đăng kí trừ bệnh hại như: Vàng lá/Lúa; Sương mai/Khoai tây; Rỉ sắt/Cà phê; Thán thư/Hồ tiêu.

 

Thành phần: 

+ Metalaxyl 40 g/kg

+ Mancozeb 640 g/kg

+ Additives 320 g/kg

QUI CÁCH: 100gr