THUỐC BVTV

MIDAS 30 OD

CÔNG DỤNG: Đặc trị nấm bệnh

 

THÀNH PHẦN:

- Prothioconazol:.....................30%w/w

- Phụ gia đặc biệt:...................70%w/w

 

QUI CÁCH: Chai 200ml

AD CARP 2SL

CÔNG DỤNG: Đặc trị đạo ôn, vi khuẩn

 

THÀNH PHẦN: 

- Kasugamycin:...........2%

- Emulsion:..................5%

- Phụ gia vừa đủ

 

QUI CÁCH: 35 ML

DUBAINAPYR GOLD 250SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm muỗi trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:             

+  Chlorfenapyr......25%(w/v)

+  Chất phụ gia......75% (w/v)

 

QUY CÁCH: Chai 250ml

KIẾN VÀNG

CÔNG DỤNG: Đặc trị nấm bệnh

 

THÀNH PHẦN:

Fenoxanil 200 g/l

Hexaconazole 50 g/l

Phụ gia vừa đủ

 

QUI CÁCH: 250ml

VUA NẤM BỆNH

CÔNG DỤNG: đặc trị nấm bệnh

THÀNH PHẦN:

Pyraclostrobin 10 % w / w

Thifluzamide 10 % w / w

Wetting agent 1 % w / w

Dispersing agent 1 % w / w

Xanthangum 0.1 % w / w

Phụ gia vừa đủ 100 % w / w

 

QUI CÁCH: 250ML

GTOP GOLD 400EC

CÔNG DỤNG: Đặc trị đạo ôn

 

THÀNH PHẦN:

- Propiconazole ..................200g/l

- Tebuconazale ...................200g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ....1 lít

 

QUY CÁCH: 250ml

BRAZIL GOLD

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Cyhalofop-butyt...100g/l

- Addtives..............900g/l

 

QUY CÁCH: 350ml

NEWYORKFIT USA 370EC

CÔNG DỤNG: Thuốc diệt mầm

 

THÀNH PHẦN:   

-   Butachor..................90g/l

-   Pretilachlor........... 280g/l

-   Fenclorim..............100g/l

 

QUY CÁCH: 500ml

TOKYO NHẬT GOLD 220WP

CÔNG DỤNG: Thuốc đặc trị vi khuẩn

 

THÀNH PHẦN:

- Bismerthiazol ..............................200g/kg

- Oxytetracyline hydrochloride.........20g/kg

- Phụ gia đặc biệt...........................780g/kg

 

QUY CÁCH: 80gr

VOI VÀNG

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Propanil..............................360g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ.....1 lít

 

QUY CÁCH: 450ml và 1 lít

THỎ BẠCH SUPER

CÔNG DỤNG: Đặc trị cỏ chác

 

THÀNH PHẦN: Bensulfuron Methyl: 10%

 

QUI CÁCH: 65gr

TRATRA

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng

 

THÀNH PHẦN:

- Alpha-cypermethrin....2.5%

- Thiamethoxam.............16%

- Wetting agent ..............2%

- Dispersing agent..........2%

 

QUY CÁCH: 45gr