THUỐC TRỪ SÂU

DUBAINAPYR GOLD 250SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm muỗi trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:             

+  Chlorfenapyr......25%(w/v)

+  Chất phụ gia......75% (w/v)

 

QUY CÁCH: Chai 250ml

TRATRA

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng

 

THÀNH PHẦN:

- Alpha-cypermethrin....2.5%

- Thiamethoxam.............16%

- Wetting agent ..............2%

- Dispersing agent..........2%

 

QUY CÁCH: 45gr

THẦN SÂU 350SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfenapyr.................35%

- Wetting agent.................1%

- Dispersing agent............1%

- Xanthangum................0.1%

 

QUY CÁCH: 220ml

 

GLOSBE 400EC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:

- Phoxim..................40%

- Wetting agent........2%

- Dispersing agent...2%

 

QUY CÁCH: 480ml

DUBAITHIN 400EC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt muỗi trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN

- Permethrin......40%

- Phụ gia...........60%

 

QUY CÁCH: 500mL

THADANT 200SC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfluazuron..............50g/l

- Emamectin benzoate...50g/l

- Indoxacarb.................100g/l

 

QUY CÁCH: 100ml

CYPDIME 10EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Cypermethrin...............20g/l

- Dimethoate..................80g/l

- Special additives.........900g/l

 

QUY CÁCH: 200ml

BILLADEN 50WG

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Emamectin benzoate......50g/kg

- Specials additives.........950g/kg

 

QUY CÁCH: Chai 450ml và gói 10gr

ALASKA 10SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfenapyr.........10% w/v

- Wetting agent.........1% w/v

- Dispersing agent....1% w/v

- Xanthangum........0.1% w/v

- Phụ gia vừa đủ...100 % w/v

 

QUY CÁCH: 200ml

NOMIDA 25WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị nhóm chích hút

 

THÀNH PHẦN:
-  "Imidacloprid"=(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethy)-N-nitroimidazaolidin-2 ylideneamine(Imidacloprid) ......250g/kg

-  Phụ gia: white carbon, wetting agent, dispersing agent và phụ gia khác vừa đủ.........................................1 kg

 

QUY CÁCH: 50gr, 100gr

DUBAINAPYR 250SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm muỗi trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:             

+  Chlorfenapyr......25%(w/v)

+  Chất phụ gia......75% (w/v)

 

QUY CÁCH: Chai 250ml và gói 30ml