THUỐC TRỪ CỎ

BRAZIL GOLD

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Cyhalofop-butyt...100g/l

- Addtives..............900g/l

 

QUY CÁCH: 350ml

NEWYORKFIT USA 370EC

CÔNG DỤNG: Thuốc diệt mầm

 

THÀNH PHẦN:   

-   Butachor..................90g/l

-   Pretilachlor........... 280g/l

-   Fenclorim..............100g/l

 

QUY CÁCH: 500ml

VOI VÀNG

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Propanil..............................360g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ.....1 lít

 

QUY CÁCH: 450ml và 1 lít

THỎ BẠCH SUPER

CÔNG DỤNG: Đặc trị cỏ chác

 

THÀNH PHẦN: Bensulfuron Methyl: 10%

 

QUI CÁCH: 65gr

FURORE 10WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị cỏ lá rộng

 

THÀNH PHẦN:

- Bensulfuron Methyl......10%

 

QUY CÁCH: 10gr, 100gr

PROPATOX 360EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Propanil..............................360g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ.....1 lít

 

QUY CÁCH: 450ml và 1 lít

BRAZIL 100EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Cyhalofop-butyl...100g/l

- Addtives..............900g/l

 

QUY CÁCH: 350ml

DUBAI 04

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ

 

THÀNH PHẦN:

- Bensulfuron Methyl....10%

- Phụ gia vừa đủ..........100%

 

QUY CÁCH: 65gr 

ZIMIZIN 800WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ bắp, cỏ hòa bản, cỏ lá rộng, lúa cơi, lúa rày

 

THÀNH PHẦN:              

- Atrazine...................800g/kg

- Phụ gia đặc biệt......200g/kg

 

QUY CÁCH: 500gr

NEWYORKFIT USA 370EC

CÔNG DỤNG: Thuốc diệt mầm

 

THÀNH PHẦN:   

-   Butachor..................90g/l

-   Pretilachlor........... 280g/l

-   Fenclorim..............100g/l

 

QUY CÁCH: 500ml