THUỐC BVTV

RINHMYN 680WP

Công dụng:

+ Sản phẩm là thuốc trừ nấm bệnh cây trồng với cơ chế tiếp xúc, lưu dẫn, phòng trừ nấm bệnh hiệu quả, bảo vệ cây trồng.

+ Sản phẩm đã được đăng kí trừ bệnh hại như: Vàng lá/Lúa; Sương mai/Khoai tây; Rỉ sắt/Cà phê; Thán thư/Hồ tiêu.

 

Thành phần: 

+ Metalaxyl 40 g/kg

+ Mancozeb 640 g/kg

+ Additives 320 g/kg

QUI CÁCH: 100gr

PHAP VIN GOLD 5SC

CÔNG DỤNG: Đặc trị khô vằn

 

THÀNH PHẦN:

- Hexaconazole............50g/l

- Special additives......950g/l

 

QUY CÁCH: 1 LÍT

BRAZIL 100EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Cyhalofop-butyl...100g/l

- Addtives..............900g/l

 

QUY CÁCH: 350ml

DUBAI 04

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ

 

THÀNH PHẦN:

- Bensulfuron Methyl....10%

- Phụ gia vừa đủ..........100%

 

QUY CÁCH: 65gr 

THADANT 200SC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfluazuron..............50g/l

- Emamectin benzoate...50g/l

- Indoxacarb.................100g/l

 

QUY CÁCH: 100ml

CYPDIME 10EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Cypermethrin...............20g/l

- Dimethoate..................80g/l

- Special additives.........900g/l

 

QUY CÁCH: 200ml

BILLADEN 50WG

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Emamectin benzoate......50g/kg

- Specials additives.........950g/kg

 

QUY CÁCH: Chai 450ml và gói 10gr

ALASKA 10SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfenapyr.........10% w/v

- Wetting agent.........1% w/v

- Dispersing agent....1% w/v

- Xanthangum........0.1% w/v

- Phụ gia vừa đủ...100 % w/v

 

QUY CÁCH: 200ml

NOMIDA 25WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị nhóm chích hút

 

THÀNH PHẦN:
-  "Imidacloprid"=(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethy)-N-nitroimidazaolidin-2 ylideneamine(Imidacloprid) ......250g/kg

-  Phụ gia: white carbon, wetting agent, dispersing agent và phụ gia khác vừa đủ.........................................1 kg

 

QUY CÁCH: 50gr, 100gr

CHITS 500WG

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ rầy nâu

 

THÀNH PHẦN:     

- Pymetrozine............500g/kg

- Special additives ....500g/kg

 

QUY CÁCH: 40gr

CHESSIN 600WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ rầy

 

THÀNH PHẦN:     

- Pymetrozine................400g/kg

- Dinotefuran.................200g/kg

 

QUY CÁCH: 20gr

ÁO GIÁP KẼM

CÔNG DỤNG

- Phân bón lá cao cấp AD01

 

THÀNH PHẦN:

- Zn.................15.000 ppm
- Phụ gia vừ đủ

 

QUY CÁCH: 500ml